SHREE KUTCH KADVA PATIDAR YUVAK MANDAL (VIRAR)

RASIK DAYALAL LIMBANI
Rasik Dayalal Limbani

President

9324912625

Virar

Vesalpar

DINESH AMBALAL POKAR
Dinesh Ambalal Pokar

IPP

9922429071

Virar

Virani Nani (lakhpat)

HITESH PURSHOTAM POKAR
Hitesh Purshotam Pokar

Vice President

9922429050

Virar

Virani Nani (lakhpat)

GAUTAM DEVAJI POKAR
Gautam Devaji Pokar

Secretary

9922429072

Virar

Virani Nani (lakhpat)

MANISH LALAJI POKAR
Manish Lalaji Pokar

Joint Secretary

9011720677

Virar

Virani Nani (lakhpat)

MITESH BHAVANJI POKAR
Mitesh Bhavanji Pokar

Joint Secretary

7387413345

Virar

Virani Nani (lakhpat)

SATISH NARSI POKAR
Satish Narsi Pokar

Treasurer

9922429060

Virar

Virani Nani (lakhpat)

Deepak Bhavanji POKAR
Deepak Bhavanji Pokar

Joint Treasurer

9011720567

Virar

Virani Nani (lakhpat)

PRIJESH HIRALAL RAMANI
Prijesh Hiralal Ramani

Joint Treasurer

9604568340

Virar

Gadhshisha

USHA RASIK LIMBANI
Usha Rasik Limbani

Member

7498012981

Virar

Vesalpar

HEENA HITESH POKAR
Heena Hitesh Pokar

Member

9975501212

Virar

Virani Nani (lakhpat)

HASMUKH MANILAL RAVANI
Hasmukh Manilal Ravani

Member

99922429053

Virar

Ghaduli

JITENDRA KARAMSHI POKAR
Jitendra Karamshi Pokar

Member

9922429080

Virar

Virani Nani (gadhshisha)

KALPESH DHANAJI POKAR
Kalpesh Dhanaji Pokar

Member

9921341488

Virar

Gadhshisha

HARSH KIRIT RAMJIYANI
Harsh Kirit Ramjiyani

Member

9552022431

Virar

Ludva

PRATHAMESH HASMUKH POKAR
Prathamesh Hasmukh Pokar

Member

7758800444

Virar

Virani Nani (lakhpat)