SHREE PATIDAR MAHILA MANDAL ( MUMBAI )

HEMIKA VIRENDRA POKAR
Hemika Virendra Pokar

President

9967519408

Vasai

Palivad

DAKSHA HARESH NAKRANI
Daksha Haresh Nakrani

IPP

9967991664

Ghatkopar

Kotda (jadodar)

PUSHPA KISHOR BHAGAT
Pushpa Kishor Bhagat

Vice President

7738433997

Mulund

Virani Nani (gadhshisha)

JYOTI JITENDRA CHHABHAIYA
Jyoti Jitendra Chhabhaiya

Vice President

9870361858

Dahisar

Bidada

KASTUR SHANTILAL BHAGAT
Kastur Shantilal Bhagat

Vice President

9833823960

Dombivali

Nakhtrana

SHEETAL VINOD RUDANI
Sheetal Vinod Rudani

Secretary

9920837208

Ghatkopar

Durgapur(navavas)

POONAM  NARENDRA RAMJIYANI
Poonam Narendra Ramjiyani

Joint Secretary

9870098835

Ghatkopar

Bheraiya

SUREKHA DINESH VASANI
Surekha Dinesh Vasani

Joint Secretary

9323793044

Nalasopara

Virani Nani (gadhshisha)

SHARMILA BHARAT RAMJIYANI
Sharmila Bharat Ramjiyani

Joint Secretary

9619021294

Ghatkopar

Kurbai

PRABHA SHANTILAL SENGHANI
Prabha Shantilal Senghani

Treasurer

No Mobile No.

Ghatkopar

Darshadi

RITA ANIL RUDANI
Rita Anil Rudani

Joint Treasurer

No Mobile No.

Mulund

Jiyapar

JAVER MOHANLAL VELANI
Javer Mohanlal Velani

Joint Treasurer

9870703204

Ghatkopar

Ludva

BHARTI HIMMATLAL VALANI
Bharti Himmatlal Valani

Joint Treasurer

9819110689

Panvel

Vithon

VARSHA NARESH DIWANI
Varsha Naresh Diwani

Member

9870256773

Ghatkopar

Virani Moti

SHEELA PRAFUL NAKRANI
Sheela Praful Nakrani

Member

9819410523

Ghatkopar

Virani Moti

NARMADABEN CHHAGANLAL RAMJIYANI
Narmadaben Chhaganlal Ramjiyani

Member

7208494922

Dahisar

Rajpar

DAMYANTI NARSHIN SENGHANI
Damyanti Narshin Senghani

Member

9869190725

Ghatkopar

Darshadi

KOKILA PARSOTTAM POKAR
Kokila Parsottam Pokar

Member

9820787862

Mulund

Jiyapar

REKHA NARENDRA DHOLU
Rekha Narendra Dholu

Member

9930788159

Dombivali

Rayan (moti)

LEELAVANTI SHANTILAL POKAR
Leelavanti Shantilal Pokar

Member

9665271221

Virar

Gadhshisha

Prabha Ishwarlal MAVANI
Prabha Ishwarlal Mavani

Member

8169922375

Ghatkopar

Deshalpar

GEETA AMRUTLAL POKAR
Geeta Amrutlal Pokar

Member

9821670949

Thakurli

Kurbai

LEENA DHIRAJ POKAR
Leena Dhiraj Pokar

Member

9869551174

Thane

Kadiya (mota)

PRAVINA MAHESH KHIMANI
Pravina Mahesh Khimani

Member

9969674227

Kandivali

Khedoi

LEELA DHIRAJ NAKRANI
Leela Dhiraj Nakrani

Member

9321086951

Badlapur

Virani Moti

ANSUYA KANTILAL SURANI(BHAGAT)
Ansuya Kantilal Surani(bhagat)

Member

8007204263

Badlapur

Vithon

SHUSHILA DILIP DHOLU
Shushila Dilip Dholu

Member

9664922231

Ghatkopar

Vithon

HINA NAYAN RUDANI
Hina Nayan Rudani

Member

9833232353

Malad

Ghaduli

BHARTI DILIP PARVADIYA
Bharti Dilip Parvadiya

Cop Member

9869907886

Panvel

Darshadi

HANSA KALYANJI SENGHANI
Hansa Kalyanji Senghani

Cop Member

9324383540

Dombivali

Rayan (moti)

KANTA NARSINH SURANI(BHAGAT)
Kanta Narsinh Surani(bhagat)

Cop Member

9987510150

Kamothe

Navi Manjal

RADHA NAVIN PARASIYA
Radha Navin Parasiya

Cop Member

8108111557

Ghatkopar

Deshalpar

PRVAINA RAVI POKAR
Prvaina Ravi Pokar

Cop Member

9923179706

Vasai

Palivad

ANURADHA PARESH HALPANI
Anuradha Paresh Halpani

Cop Member

8976256096

Chembur

Ludva