SHREE KUTCH KADVA PATIDAR YUVAK MANDAL (VASAI)

BHARAT HARILAL PARASIYA
Bharat Harilal Parasiya

President

9326877551

Vasai

Bheraiya

JAGDISH DEVASHI POKAR
Jagdish Devashi Pokar

IPP

9823194333

Vasai

Virani Moti

PRAFUL KANAJI CHHABHAIYA
Praful Kanaji Chhabhaiya

Vice President

7499530346

Vasai

Gadhshisha

VISHAL DINESH PARVADIYA
Vishal Dinesh Parvadiya

Secretary

9930276224

Vasai

Gadhshisha

CHETAN SHIVAJI SENGHANI
Chetan Shivaji Senghani

Joint Secretary

9960079887

Vasai

Dhareshi

PRAVIN SHIVAJI SENGHANI
Pravin Shivaji Senghani

Treasurer

9970314899

Vasai

Dhareshi

NARENDRA RAMAJI POKAR
Narendra Ramaji Pokar

Joint Treasurer

9923549954

Vasai

Virani Moti

MAYUR SHANTI PARVADIYA
Mayur Shanti Parvadiya

Member

9833521062

Vasai

Gadhshisha

VINOD CHUNI POKAR
Vinod Chuni Pokar

Member

9960478368

Vasai

Palivad

JIGAR MANSUKH SURANI(BHAGAT)
Jigar Mansukh Surani(bhagat)

Member

9860293912

Vasai

Vithon

PRATIK RAMESH PARASIYA
Pratik Ramesh Parasiya

Member

8237279031

Vasai

Bheraiya

HEMANT DEVAJI SURANI(BHAGAT)
Hemant Devaji Surani(bhagat)

Member

9321005183

Vasai

Bhadli