SHREE KUTCH KADVA PATIDAR YUVAK MANDAL (THANE)

ANIL KANTILAL LIMBANI
Anil Kantilal Limbani

President

9920060001

Thane

Ghaduli

NILESH KALYANJI POKAR
Nilesh Kalyanji Pokar

IPP

9920805010

Thane

Talvana

CHETAN YADAVJI DIWANI
Chetan Yadavji Diwani

Vice President

9819110220

Thane

Kotda (jadodar)

SAUMIL HARESH DIWANI
Saumil Haresh Diwani

Secretary

9821213929

Thane

Todiya

DILIP CHAGANLAL GORANI
Dilip Chaganlal Gorani

Joint Secretary

9967981415

Thane

Kalyanpar

VARUN HARESH JABUANI
Varun Haresh Jabuani

Joint Secretary

9930475777

Thane

Dolatpar

NITESH SHAMJI PARASIYA
Nitesh Shamji Parasiya

Treasurer

9323713131

Thane

Bheraiya

VASANT LAKHAMSHI UKANI
Vasant Lakhamshi Ukani

Joint Treasurer

9769459222

Thane

Mamaimora

ROHIT NAVINCHANDRA RUDANI
Rohit Navinchandra Rudani

Joint Treasurer

9819250626

Thane

Nakhtrana

DILIP AMRUTLAL LIMBANI
Dilip Amrutlal Limbani

Member

9321111710

Thane

Darshadi

BHARAT RAJALAL JABUANI
Bharat Rajalal Jabuani

Member

9930382815

Thane

Jiyapar

ASHOK NANJI MAVANI
Ashok Nanji Mavani

Member

7666683847

Thane

Ratnapar (mau)

MANOJ GANGADAS BHIMANI
Manoj Gangadas Bhimani

Member

9819794246

Thane

Ghaduli

NIKESH MUKESH BHIMANI
Nikesh Mukesh Bhimani

Member

9967381007

Thane

Ghaduli

KARTIK AMRUTLAL DIWANI
Kartik Amrutlal Diwani

Member

9820831710

Thane

Kotda (jadodar)

SOHAM KISHOR LIMBANI
Soham Kishor Limbani

Member

8655523403

Thane

Kotda (jadodar)

JITESH JAGDISH SANKHALA
Jitesh Jagdish Sankhala

Cop Member

9702333101

Thane

Nakhtrana

AKHIL KIRTI JABUANI
Akhil Kirti Jabuani

Cop Member

8097073700

Thane

Dolatpar