SHREE KUTCH KADVA PATIDAR YUVAK MANDAL (SHAHAD YUVA MANDAL)

NITESH BABUBHAI BHAVANI
Nitesh Babubhai Bhavani

President

9029034990

Shahad

Mathal

JITENDRA KHIMJI JADVANI
Jitendra Khimji Jadvani

Joint Secretary

9820172312

Shahad

Matanamadh

JAYESH PARSHOTTAM JADVANI
Jayesh Parshottam Jadvani

Joint Treasurer

9819505610

Shahad

Matanamadh

CHETAN AMRUT SANKHALA
Chetan Amrut Sankhala

Vice President

9820197923

Shahad

Ghadani

MUKESH DEVJI JADVANI
Mukesh Devji Jadvani

Secretary

9969678720

Shahad

Matanamadh

NITIN JETHALAL UKANI
Nitin Jethalal Ukani

Treasurer

9820727722

Shahad

Vigodi

DEEPAK MANU BHADANI
Deepak Manu Bhadani

Member

9920403545

Shahad

Netra

DEEPESH RAMESH BHADANI
Deepesh Ramesh Bhadani

Member

9930445462

Shahad

Netra

PRABHUDAS LAKHAMSHI SANKHALA
Prabhudas Lakhamshi Sankhala

Member

9819202032

Shahad

Ghadani