SHREE KUTCH KADVA PATIDAR YUVAK MANDAL (NALASOPARA)

MAHESH MAVAJI POKAR
Mahesh Mavaji Pokar

President

9552887799

Nalasopara

Ghadani

CHANDU GOVIND CHHABHAIYA
Chandu Govind Chhabhaiya

Vice President

8454947317

Nalasopara

Rajpar

VINOD VALAJI VASANI
Vinod Valaji Vasani

Vice President

9004745554

Nalasopara

Vadva (kaya)

NITESH SHANTILAL DIWANI
Nitesh Shantilal Diwani

Secretary

9029957500

Nalasopara

Mamaimora

TUSHAR HARILAL RANGANI
Tushar Harilal Rangani

Joint Secretary

9004224222

Nalasopara

Gadhshisha

NILESH GANGARAM POKAR
Nilesh Gangaram Pokar

Joint Secretary

9371198372

Nalasopara

Virani Nani (gadhshisha)

ARVIND MAVAJI POKAR
Arvind Mavaji Pokar

Treasurer

8087850376

Nalasopara

Ghadani

DINESH KANTILAL CHHABHAIYA
Dinesh Kantilal Chhabhaiya

Joint Treasurer

9823745275

Nalasopara

Talvana

PUNIT DINESH VASANI
Punit Dinesh Vasani

Joint Treasurer

9975307999

Nalasopara

Virani Nani (gadhshisha)

ASHOK LALAJI POKAR
Ashok Lalaji Pokar

Member

9970110798

Nalasopara

Ratnapar (mau)

ISHWAR VALAJI POKAR
Ishwar Valaji Pokar

Member

9892948995

Nalasopara

Ratnapar (mau)

MAYUR JENTI SENGHANI
Mayur Jenti Senghani

Member

8888596663

Badlapur

Rajpar

VIPUL PARSHOTAM VASANI
Vipul Parshotam Vasani

Member

7387376652

Nalasopara

Vadva (kaya)

DINESH KUNVARJI POKAR
Dinesh Kunvarji Pokar

Member

9011973743

Nalasopara

Rayan (moti)

VAIBHAV GAJENDRA DIWANI
Vaibhav Gajendra Diwani

Member

9503578639

Virar

Mamaimora

SUBHASH MOHAN VASANI
Subhash Mohan Vasani

Member

9730177447

Nalasopara

Virani Nani (gadhshisha)

PRAKASH HEMCHAND CHHABHAIYA
Prakash Hemchand Chhabhaiya

Member

9987076194

Nalasopara

Bidada

BHARGAV HARESH VASANI
Bhargav Haresh Vasani

Member

9890273093

Nalasopara

Padampur

KAPIL ARVIND DHOLU
Kapil Arvind Dholu

Cop Member

8080716817

Nalasopara

Dujapar

BHARAT HANSRAJ DIWANI
Bharat Hansraj Diwani

Cop Member

8767888427

Vasai

Dujapar

NIRAV JAYANTI DIWANI
Nirav Jayanti Diwani

Cop Member

9029670479

Nalasopara

Mamaimora