SHREE KUTCH KADVA PATIDAR YUVAK MANDAL (MIRAROAD)

Jalak Haresh PARVADIYA
Jalak Haresh Parvadiya

President

9773450470

Miraroad

Gadhshisha

Kishor Lakhamshi MAVANI
Kishor Lakhamshi Mavani

IPP

9833733780

Miraroad

Ratnapar (mau)

Satish Bhagvanji RAMJIYANI
Satish Bhagvanji Ramjiyani

Vice President

9819656239

Miraroad

Gandhigram

Vishal Jayantilal POKAR
Vishal Jayantilal Pokar

Secretary

9321010143

Miraroad

Jiyapar

Hitesh Arajan NAKRANI
Hitesh Arajan Nakrani

Joint Secretary

9819346296

Miraroad

Ratnapar (mau)

Dinesh Jivaraj SURANI(BHAGAT)
Dinesh Jivaraj Surani(bhagat)

Treasurer

9324411859

Miraroad

Vithon

Vijay Shantilal PARVADIYA
Vijay Shantilal Parvadiya

Joint Treasurer

9320769076

Miraroad

Gadhshisha

Hitesh Manilal GORANI
Hitesh Manilal Gorani

Joint Treasurer

9223333619

Miraroad

Janakpur

Rohit Kamlesh CHHABHAIYA
Rohit Kamlesh Chhabhaiya

Member

7666167162

Miraroad

Rayan (moti)

Haresh Kanti CHHABHAIYA
Haresh Kanti Chhabhaiya

Member

9920835064

Bhayandar

Rayan (moti)

Trilok Vasant NAKRANI
Trilok Vasant Nakrani

Member

9819444400

Miraroad

Ratnapar (mau)

Prashant Nanalal SURANI(BHAGAT)
Prashant Nanalal Surani(bhagat)

Member

9920626555

Ghatkopar

Virani Nani (gadhshisha)

Jigar Ishwar PARVADIYA
Jigar Ishwar Parvadiya

Member

9967849130

Miraroad

Gadhshisha

Harshad Vinod SANKHALA
Harshad Vinod Sankhala

Member

9821797963

Malad

Gadhshisha

Kunal Keshavji POKAR
Kunal Keshavji Pokar

Member

9167671089

Miraroad

Mangvana

Jitendra Ratilal VASANI
Jitendra Ratilal Vasani

Member

No Mobile No.

Miraroad

Rayan (moti)

Dipak Navin POKAR
Dipak Navin Pokar

Member

9324662494

Miraroad

Mangvana