SHREE KUTCH KADVA PATIDAR YUVAK MANDAL (GHATKOPAR)

ASHOK KARSAN POKAR
Ashok Karsan Pokar

President

9321219813

Ghatkopar

Darshadi

PANKAJ VALJI AMRUTIYA
Pankaj Valji Amrutiya

Vice President

9892838383

Ghatkopar

Kalyanpar

GOVIND NATHURAM DHOLU
Govind Nathuram Dholu

Secretary

9022596969

Ghatkopar

Durgapur(navavas)

SUSHIL AMRUTLAL MAVANI
Sushil Amrutlal Mavani

Joint Secretary

9833664645

Chembur

Khirsara (roha)

AKASH SHAMJI RANGANI
Akash Shamji Rangani

Joint Secretary

8879423913

Ghatkopar

Madanpura (kodai)

RAHUL VISHANJI PARASIYA
Rahul Vishanji Parasiya

Treasurer

9821134232

Chembur

Bheraiya

DIXIT JAGDISH RAMANI
Dixit Jagdish Ramani

Joint Treasurer

7977577699

Chembur

Ratnapar (mau)

ASHWIN DHANJI DADGA
Ashwin Dhanji Dadga

Member

9869697185

Ghatkopar

Mamaimora

KEYUR MANOJ POKAR
Keyur Manoj Pokar

Member

8082211313

Ghatkopar

Kurbai

JUGAL MANILAL DHOLU
Jugal Manilal Dholu

Member

9821223979

Ghatkopar

Dujapar

PARESH ARAJAN POKAR
Paresh Arajan Pokar

Member

9987096736

Chembur

Anandsar (manjal)

CHINTAN NARENDRA RAMJIYANI
Chintan Narendra Ramjiyani

Member

9322339804

Chembur

Gadhshisha

KARTIK SHANTILAL SENGHANI
Kartik Shantilal Senghani

Member

9987765051

Chembur

Gadhshisha

ALPESH HARILAL PARASIYA
Alpesh Harilal Parasiya

Member

9930810877

Ghatkopar

Deshalpar

MITESH MAHENDRA SENGHANI
Mitesh Mahendra Senghani

Member

9987789475

Ghatkopar

Mamaimora

SHAILESH KANTILAL POKAR
Shailesh Kantilal Pokar

Member

9324077688

Ghatkopar

Ludva

HASTI DEEPAK AMRUTIYA
Hasti Deepak Amrutiya

Member

7738010445

Ghatkopar

Kalyanpar

ASHISH VISHANJI PARASIYA
Ashish Vishanji Parasiya

Cop Member

7738117012

Chembur

Bheraiya

PARTH SHANTILAL SENGHANI
Parth Shantilal Senghani

Cop Member

No Mobile No.

Ghatkopar

Darshadi

DHRUV UMESH SANKHALA
Dhruv Umesh Sankhala

Cop Member

9870322188

Ghatkopar

Gadhshisha

GAURAV VADILAL VASANI
Gaurav Vadilal Vasani

Cop Member

No Mobile No.

Ghatkopar

Jiyapar