SHREE KUTCH KADVA PATIDAR YUVAK MANDAL (BHIVANDI)

JITESH TULSIDAS CHHABHAIYA
Jitesh Tulsidas Chhabhaiya

President

9730130230

Bhivandi

Kotda (jadodar)

HIRALAL GANGADAS POKAR
Hiralal Gangadas Pokar

Vice President

9881180088

Bhivandi

Todiya

ARVIND PURSHOTAM DIWANI
Arvind Purshotam Diwani

Secretary

9820602142

Bhivandi

Todiya

GHANSHYAM VISHRAM LIMBANI
Ghanshyam Vishram Limbani

Joint Secretary

9890096160

Bhivandi

Nakhtrana

HARESH KHETALAL LIMBANI
Haresh Khetalal Limbani

Treasurer

9890138133

Bhivandi

Kotda (jadodar)

PRAVIN DANABHAI DIWANI
Pravin Danabhai Diwani

Joint Treasurer

9890289681

Bhivandi

Todiya

JASWANT BHIMAJI THAKRANI
Jaswant Bhimaji Thakrani

Member

9766525757

Bhivandi

Kotda (jadodar)

PARESH NARSINH CHHABHAIYA
Paresh Narsinh Chhabhaiya

Member

9970175501

Bhivandi

Kotda (jadodar)

NARESH PARBAT POKAR
Naresh Parbat Pokar

Member

9970898085

Bhivandi

Todiya

CHETAN RAVJI DIWANI
Chetan Ravji Diwani

Member

9881022200

Bhivandi

Todiya

TULSIDAS VELJI SANKHALA
Tulsidas Velji Sankhala

Member

9970700171

Bhivandi

Ugedi

DILIP SAMAJI LIMBANI
Dilip Samaji Limbani

Member

9422336598

Bhivandi

Nakhtrana

RAJESH SHANKAR CHHABHAIYA
Rajesh Shankar Chhabhaiya

Member

9423246918

Bhivandi

Nakhtrana

RAJESH JETHALAL DIWANI
Rajesh Jethalal Diwani

Member

9850050175

Bhivandi

Todiya

PRATIK KANTILAL DIWANI
Pratik Kantilal Diwani

Member

9323658555

Bhivandi

Virani Moti

BHARAT MANILAL LIMBANI
Bharat Manilal Limbani

Member

9860078000

Bhivandi

Kotda (jadodar)

DHAWAL ISHWAR DIWANI
Dhawal Ishwar Diwani

Member

9881242288

Bhivandi

Todiya

SHITAL PREMJI BHAVANI
Shital Premji Bhavani

Member

9881401081

Bhivandi

Aiyar