Shree Patidar Yuvak Mandal Mumbai

Virar

pastor
Dinesh Ambalal Pokar
President
pastor
Rasik Dahya Limbani
IPP
pastor
Paresh Valji Chhabhaiya
Vice President
pastor
Jitendra Karamshi Pokar
Vice President
pastor
Satish Keshavji Senghani
Vice President
pastor
Satish Narsinh Pokar
Secretary
pastor
Gautam Devji Pokar
Treasure
pastor
Kirti Ramjiyani
Asst. Secretary
pastor
Navin Karamshi Pokar
Asst. Secretary
pastor
Hitesh Parshotam Pokar
Asst. Secretary
pastor
Hinal Babu Pokar
Asst. Secretary
pastor
Krutika Ramesh Pokar
Asst. Secretary