Shree Patidar Yuvak Mandal Mumbai

Vasai

pastor
Jagdish Bhavanji Nakrani
President
pastor
Jagdish Devji Pokar
Vice President
pastor
Bharat Harilal Parasiya
Secretary
pastor
Praful Kanji Chhabhaiya
Ass Secretary
pastor
Pravin Shivji Senghani
Treasurer
pastor
Parshotam Valji Dholu
Asst Treasurer