Shree Patidar Yuvak Mandal Mumbai

Panvel

pastor
Jagadish Arjan Pokar
President
pastor
Dipak Lalji Bhavani
IPP
pastor
Jayesh Liladhar Vasani
Vice President
pastor
Harshad Liladhar Vasani
Vice President
pastor
Rajesh Tulsidas Rangani
Vice President
pastor
Pravin Ratanshi Parasiya
Vice President
pastor
Shailesh Kantilal Makani
Secretary
pastor
Shashikant Mohan Bhimani
Asst. Secretary
pastor
Bipin Tulsidas Bhavani
Asst. Secretary
pastor
Dinesh Jethalal Valani
Asst. Secretary
pastor
Paresh Vinesh Vadiya
Asst. Secretary
pastor
Keval Gopal Senghani
Asst. Secretary
pastor
Kantilal Ravji Limbani
Asst. Secretary
pastor
Dinesh Gopal Limbani
Asst. Secretary