Shree Patidar Yuvak Mandal Mumbai

Mulund

pastor
Shantilal Naran Bhavani
President
pastor
Manoj Bhimji Pokar
Vice President
pastor
Jatin Harilal Parvadiya
Secretary
pastor
Vinesh Samji Mavani
Ass Secretary
pastor
Bavik Magan Rudani
Ass Secretary
pastor
Rajesh Samji Pokar
Treasurer
pastor
Mahendra Manilal Senghani
Ass Treasurer