Shree Patidar Yuvak Mandal Mumbai

Kon-Kalyan

pastor
Narsinh Khimji Pokar
President
pastor
Ashwin Velji Chhabhaiya
IPP
pastor
Paresh Valji Chhabhaiya
Vice President
pastor
Gopal Karamshi Pokar
Vice President
pastor
Kalpesh Shantilal Dholu
Vice President
pastor
Kamalesh Gopal Dholu
Secretary
pastor
Pankaj Nathu Chhabhaiya
Treasure
pastor
Velani Pradip Parshotam
Asst. Secretary
pastor
Manoj Ramesh Vasani
Asst. Secretary