Shree Patidar Yuvak Mandal Mumbai

Borivali

pastor
Satish Bhagvanji Ramjiyani
President
pastor
Himmat Bhimji Vasani
Vice President
pastor
Aruna Paresh Premjiyani
Vice President
pastor
Dinesh Shivji Ramjiyani
Secretary
pastor
Kalpana Vijay Chhabhaiya
Asst Secretary
pastor
Ketan Vishanji Vasani
Treasurer
pastor
Paresh Karamshi Ramani
Asst Treasurer
pastor
Mahesh Manilal Senghani
Members
pastor
Rumit Jayanti Halpani
Members
pastor
Shantilal Shivji Vasani
Members
pastor
Bhavik Manilal Senghani
Members
pastor
Sushil Vitthal Halpani
Members
pastor
Aditya Manek Pokar
Members
pastor
Vishal Suresh Senghani
Members
pastor
Vipul Hiralal Bhavani
Members
pastor
Vipul Hiralal Bhavani
Members
pastor
Mansukh S Vasani
Advisor
pastor
Ramesh H Vasani
Advisor
pastor
Paresh N Premjiyani
Advisor
pastor
Ramesh K Rangani
Advisor