Shree Patidar Yuvak Mandal Mumbai

Bhiwandi

pastor
Navin Jivaraj Chaudhari
President
pastor
Bharat Ramji Limbani
IPP
pastor
Pravin Manilal Limbani
Vice President
pastor
Arvind Parshotam Diwani
Vice President
pastor
Alkesh Velji Sankhala
Vice President
pastor
Jitesh Tulsidas Chhabhaiyar
Secretary
pastor
Yogesh Shantilal Diwani
Treasure
pastor
Kirti Ramjiyani
Asst. Secretary
pastor
Sunil Lakhamshi Chhabhaiya
Asst. Secretary
pastor
Mohan Harji Sankhala
Asst. Secretary
pastor
Haresh Shankar Sankhala
Asst. Secretary
pastor
Yogesh Khimji Limbanir
Asst. Secretary
pastor
Jitendra Ramji Bathani
Asst. Secretary
pastor
Hiralal Gangadas Pokar
Asst. Secretary
pastor
Hasmukh Ratan Bathani
Asst. Secretary
pastor
Shantilal Bhimji Diwani
Asst. Secretary
pastor
Shantilal Karshan Keshrani
Asst. Secretary