Shree Patidar Yuvak Mandal Mumbai

Badlapur

pastor
Suresh Karshan Dholu
President
pastor
Ashwin Hansraj Senghani
Vice President
pastor
Vinod Karamshi Dholu
Secretary
pastor
Shirin Mohan Ramjiyani
Asst Secretary
pastor
Dhiraj Keshavji Ramjiyani
Treasurer